تبلیغات
خدای خوبیها - مدافع قلبت باش

مدافع قلبت باش


✍این روزها ...

ســـــعے ڪن
مـــــدافع قـــــ❤️ـــــلبت باشے
ازنـــــفوذ شـــــیطان

شاید سخت تر از مدافع حـــــرم بودن
مدافع قـــــــلب شدن باشد 

" الْقَـــــلْبُ حـــــَرَمُ اللَّه "ِ
قـــــلب،حرم خـــــ❣ـــــداوند متعال است

پس درحـــــرم او
غیر او را ســـــاڪن نڪن‼️

الا_بذڪر_الله_تطمئن_القـــــلوب[ دوشنبه 3 آبان 1395 ] [ 04:11 ب.ظ ] [ Tahereh ]